SMF ย่อมาจาก Simple Machines Forum เป็นเว็บบอร์ดฟรี ภายใต้ใบอนุญาตของ GUI เขียนมาจากภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล My SQL,  PostgreSQL, SQLite  ส่วนมากจะนิยมใช้ฐานข้อมูล MySQL SMF 

ตัวอย่าง

   https://www.simplemachines.org/

Add comment